ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุกโครงการ
ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ โครงการจุฬาชนบท โครงการศิลปะดีเด่น
ตรวจสอบรายชื่อ 

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 
ทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ยื่นคำร้องผ่านระบบ http://admission2.atc.chula.ac.th เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556
คณะแพทยศาสตร์  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โดยวิธีรับตรง ดูรายละเอียด คลิก
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2556 

สอบวิชาเฉพาะ(ทักษะ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ เฉพาะวิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
ตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย
ตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล
ตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบ

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ดาวน์โหลด

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด

ปฏิทินการรับตรง  ดาวน์โหลด  

ตารางการสอบ ดาวน์โหลด  

อัตราค่าสมัครสอบ (ทฤษฎี และทักษะ) ดาวน์โหลด  

ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

โปรแกรม Adobe Reader X สำหรับอ่านไฟล์ Pdf  ดาวน์โหลด


ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.atc.chula.ac.th   เพื่อทำการสมัคร โดยกรอกข้อมูลและเลือกคณะ/สาขาวิชาที่
ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด

เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) ระบบจะคำนวณค่าสมัครให้

พิมพ์ (Print) ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ธนาคาร

พิมพ์ (Print) ใบปิดหน้าซอง และนำไปปิดซอง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร

การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด